V Živote sme pre vás pripravili veľkú letnú súťaž „VYHRAJ MITSUBISHI A UŽI SI SLOVENSKO“ o Mitsubishi Space Star a ďalšie skvelé ceny.

Tak hrajte so Životom a užite si Slovensko toto leto naplno! Cestujte po našom krásnom a rozmanitom Slovensku, objavujte miesta, ktoré ste ešte nevideli, alebo si oddýchnite na záhrade, či prírode.

Súťaž prebieha od 1.7.2020 do 29.7.2020 a všetky informácie AKO SÚŤAŽIŤ nájdete počas tohto obdobia v týždenníku Život.

A čo môžete vyhrať?

 • 1 x priestranný Mitsubishi Space Star
 • 5 x pobyt v Penzióne RAMI*** pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou
 • 1 x pobyt v GRAND HOTELI BELLEVUE**** pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou a so vstupom do vynoveného wellness
 • 10 x 1000-bodový lístok na letné atrakcie v horskom stredisku Snowparadise Veľká Rača
 • 1 x veľký záhradný bazén od Marimex

POZOR – ŽREBUJEME KAŽDÝ TÝŽDEŇ. 

Tak nepremárnite šancu vyhrať, keď v hre ste už aj za 1 SMS!

Štatút súťaže nájdete nižsšie.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre účely tejto súťaže sú zverejnené na www.newsandmedia.sk/gdpr/ primárne v sekcii súťaže.

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Štatút súťaže týždenníka ŽIVOT
„Letná SMS súťaž – VYHRAJ MITSUBISHI A UŽI SI SLOVENSKO“

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „Letná SMS súťaž – VYHRAJ MITSUBISHI A UŽI SI SLOVENSKO“ v týždenníku Život. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich.

1.      Názov súťaže:

„Letná SMS súťaž – VYHRAJ MITSUBISHI A UŽI SI SLOVENSKO“

2.      Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť News and Media Holding, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6074/B (ďalej len „organizátor“).

3.      Začiatok súťaže a miesto konania súťaže

Začiatok súťaže: 1.7.2020. Koniec súťaže: 29.7.2020. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4.      Tlačový titul určený pre súťaž:

Týždenník „Život“.

5.      Základný princíp súťaže

5.1.         Organizátor bude v období troch (3) týždňov vo vydaniach týždenníka Život č. 27 až č. 30/ 2020 realizovať propagačnú súťaž o materiálne výhry (ďalej len „súťaž“). Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ siete mobilného operátora pôsobiaceho v SR, starší ako 18 rokov, ktorý zašle prostredníctvom mobilného telefónu SMS za podmienok bližšie špecifikovaných v týchto pravidlách. Zapojením sa do súťaže zaslaním príslušnej SMS vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5.2.         Účelom súťaže je propagácia týždenníka Život a podpora predaja týždenníka Život.

5.3.         Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť tak, že v dňoch od 1.7.2020, 00:00:00 hod. do 29.7.2020, 23:59:59 hod., zašle SMS na číslo 6665 v tvare PLS(medzera) HESLOTÝŽDŇA (medzera) MENO (Medzera) PRIEZVISKO (Medzera) ADRESA.

Príklad správne zadanej SMS správy:PLS HESLOTÝŽDŇA Juraj Veselý Jarná 5 Bratislava 05801

5.4.         Maximálna cena spätnej SMS je 0,80 EUR vrátane DPH. SMS je nutné poslať v správnom tvare najneskôr do 29. 7. 2020, 23:59:59 hod.

5.5.         SMS súťaž technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s. r. o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387.

5.6.         Po zaslaní SMS obdrží súťažiaci spätnú SMS správu potvrdzujúcu úspešné zúčastnenie sa súťaže, resp. chybové hlásenie o nesprávne napísanej SMS. SMS s chybovým hlásením nebude spoplatnená. Pokiaľ súťažiaci po obdržaní SMS s chybovým hlásením nezašle novú SMS v správnom tvare, nebude zapojený do súťaže. Takáto nová SMS v správnom tvare bude spoplatnená podľa bodu 5.4.

5.7.         Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže opakovane, zaslaním neobmedzeného počtu SMS. Tým si súťažiaci zvyšuje svoje šance na výhru v súťaži.

5.8.         Každý súťažiaci, ktorý sa uvedeným spôsobom zapojí do súťaže, a zároveň spĺňa ostatné podmienky účasti v súťaži, bude zaradený do žrebovania o jednu z 21 (slovom: dvadsaťjeden) výhier.

5.9.         Žrebovanie výhercov sa uskutoční každý týždeň, dňa 9.7.2020, 16.7.2020, 23.7.2020, 30.7.2020 v priestoroch organizátora. V prípade technických, organizačných alebo iných problémov si organizátor vyhradzuje právo uskutočniť žrebovanie nasledujúci pracovný deň.

6.      Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže dovŕšila osemnásty (18.) rok veku a je plne spôsobilá na právne úkony.

7.      Výhry v súťaži

Výhry zabezpečuje a odovzdáva výhercom organizátor. Výhrami v súťaži je:

 • 1 x osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi Space Star (hlavná výhra) v celkovej hodnote 9 158,33 EUR bez DPH
 • 5x pobyt v penzióne RAMI*** pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou v celkovej hodnote 130 € s DPH za jeden pobyt
 • 1x pobyt v GRAND HOTELI BELLEVUE**** pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou a so vstupom do wellness v celkovej hodnote 409 € s DPH
 • 10x 1 000-bodový lístok na letné atrakcie v horskom stredisku Snowparadise Veľká Rača v celkovej hodnote 70 € s DPH za jeden lístok
 • 1x veľký záhradný bazén od spol. Marimex v celkovej hodnote 91,90€ s DPH

(ďalej len jednotlivo „výhra“ alebo spoločne „výhry“).

8.      Výhercovia

8.1.         Organizátor vyžrebuje zo súťažiacich celkom 18 výhercov (slovom: osemnásť).

8.2.         Každý týždeň v termíne podľa bodu 5.9. vyžrebuje organizátor troch výhercov nasledovných výhier:

 • 1x pobyt v penzióne RAMI
 • 2x 1 000-bodový lístok na letné atrakcie v horskom stredisku Snowparadise Veľká Rača.

8.3.         Dňa 30.7.2020 vyžrebuje organizátor v tzv. veľkom finále šiestich výhercov nasledovných výhier:

 • 1x osobné motorové vozidlo zn. Mitsubishi SpaceStar
 • 1x pobyt v penzióne RAMI*** pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou
 • 2x 1 000-bodový lístok na letné atrakcie v horskom stredisku Snowparadise Veľká Rača
 • 1x pobyt v GRAND HOTELI BELLEVUE**** pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou a so vstupom do wellness
 • 1x veľký záhradný bazén od spol. Marimex

8.4.         Organizátor zároveň vždy vyžrebuje pre každú výhru jedného náhradného výhercu postupom upraveným v bode 10.1. tohto štatútu.

8.5.          Výhercom sa stáva plnoletá fyzická osoba, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá v čase konania súťaže súčasne:

a)   splnila všetky podmienky účasti v súťaži stanovené v štatúte tejto súťaže,

b)   bola náhodným výberom vyžrebovaná spomedzi všetkých, ktorí sa počas trvania súťaže riadne zapojili do súťaže,

c)   s ktorou sa organizátorovi podarilo skontaktovať a overiť si údaje nevyhnutné na zverejnenie výsledkov súťaže a doručenie výhry.

8.6.         Každý súťažiaci sa môže stať výhercom výhry v súťaži len raz. Získanie viacerých výhier jedným súťažiacim nie je možné. V prípade vyžrebovania tohto istého súťažiaceho pre viac výhier platí len prvé úspešné vyžrebovanie.

9.      Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier

9.1.         Výhercovia súťaže budú kontaktovaní telefonicky na vyžrebované telefónne číslo s informáciou o získaní výhry počas ktorýchkoľvek štrnástich pracovných dní nasledujúcich po dni žrebovania. Pre účely odovzdania výhry je výherca povinný potvrdiť organizátorovi kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a korešpondenčná adresa, ktoré uviedol v SMS, a prípadne uviesť inú adresu pre doručenie výhry. Mená výhercov v rozsahu meno, priezvisko  a obec budú priebežne uverejnené v týždenníku Život č. 29, 30, 31, 32 /2020. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí telefonicky skontaktovať s výhercom a overiť si jeho údaje zaslané vo výhernej SMS počas desiatich pracovných dní v rámci lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu a výherca sa ani spätne neohlási organizátorovi najneskôr do 14.8.2020, výherca automaticky stráca nárok na získanie výhry a organizátor má právo kontaktovať náhradného výhercu.

9.2.         Výhra bude výhercovi doručená do dvoch mesiacov od úspešného telefonického skontaktovania výhercu a potvrdenia jeho údajov, a to kuriérskou službou. Ak sa výhra z akýchkoľvek dôvodov vráti organizátorovi ako nedoručená, nevykonáva sa opätovné doručovanie a nárok výhercu na výhru zaniká.

9.3.         Odovzdanie hlavnej výhry – osobného motorového vozidla zn. Mitsubishi Space Star – výhercovi prebehne osobne za účasti zástupcu redakcie týždenníka Život. Dátum a miesto odovzdania výhry budú výhercovi oznámené v dostatočnom predstihu, najmenej päť dní vopred. Odovzdanie výhry bude zdokumentované vyhotovením fotografií, prípadne videí, a fotografie budú uverejnené spolu s údajmi výhercu (meno, iniciála priezviska, obec) v jednom z nasledujúcich vydaní týždenníka Život po ukončení súťaže v závislosti od dohodnutého termínu odovzdania výhry výhercovi.

10.    Oznámenie a odovzdanie výhry náhradnému výhercovi

10.1.       Organizátor ustanovuje systém žrebovania náhradných výhercov pre prípad, že niektorý z výhercov uplatní právo odmietnuť výhru alebo ak sa nepodarí telefonicky skontaktovať a/alebo overiť vyžrebovaného výhercu podľa bodu 9.1 ani do 14.8.2020. Po vyžrebovaní výhercu pre každú výhru pristúpi organizátor rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu druhej osoby pre každú výhru. Druhú vyžrebovanú osobu ustanoví za výhercu v druhom rade (náhradného výhercu).

10.2.       Ak sa nepodarí overiť výhercu vyžrebovaného v prvom rade za účelom získania údajov potrebných na doručenie výhry alebo tento výhru odmietne, je organizátor oprávnený kontaktovať výhercu v druhom rade spôsobom podľa bodu 9.1. tohto štatútu. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí telefonicky skontaktovať s náhradným výhercom a overiť si jeho údaje zaslané vo výhernej SMS počas vybraných troch pracovných dní odo dňa 14.8.2020 a náhradný výherca sa ani spätne neohlási organizátorovi najneskôr do 31.8.2020, náhradný výherca automaticky stráca nárok na získanie výhry.

11.    Dane

11.1.       Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zaplatiť výherca súťaže. Oslobodené od dane sú výhry do 350 €.

11.2.       Účastník súťaže (výherca) je povinný podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení platiť poistné na zdravotné poistenie z výhry za podmienok uvedených v predmetnom zákone.

11.3.       Účastník súťaže (výherca) je oprávnený prijatie výhry preukázateľne odmietnuť, a to bezodkladne, ako sa o výhre dozvedel.

11.4.       Za plnenie svojich daňových a odvodových povinností zodpovedá každý účastník súťaže (výherca) sám. Organizátor žiadnym spôsobom neručí ani nezodpovedá za splnenie týchto povinností zo strany účastníka súťaže (výhercu) a nie je povinný poučiť výhercu ohľadom plnenia jeho daňových povinností nad rámec informácií uvedených v tomto štatúte súťaže.

11.5.       Organizátor nie je povinný uskutočniť dodatočné žrebovanie výhercov v prípade odmietnutia výhry výhercom alebo náhradným výhercom.

12.    Ochrana osobných údajov

12.1.       Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou  od 25. 5. 2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (známe pod skratkou GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.2.       Spoločnosť A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, ako technický realizátor súťaže, bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene organizátora, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov a pod.).

12.3.       Osobné údaje výhercov v rozsahu meno, priezvisko, obec, a v prípade výhercu hlavnej výhry aj fotografiu, príp. video, zverejňujeme na právnom základe nášho oprávneného záujmu na preukázaní  riadneho priebehu súťaže a jej úspešného skončenia, a propagácii samotnej súťaže a organizátora. Všetky ďalšie informácie týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov nájdete v dokumente „Ochrana osobných údajov News and Media Holding, a.s.“, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.newsandmedia.sk/gdpr, predovšetkým v sekcii „Súťaže“.

13.    Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci, členovia orgánov a akcionári spoločnosti News and Media Holding, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, a im blízke osoby, zamestnanci, členovia orgánov a spoločníci spoločnosti A SMS, s. r. o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, a im blízke osoby, a ďalšie osoby spolupracujúce na organizácii súťaže, vrátane im blízkych osôb. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

14.    Možnosť vymáhania výhier zo súťaže

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a možnosti ich uplatnenia sa riadia podmienkami upravenými v týchto pravidlách. V prípade, ak nastanú pochybnosti o nárokoch na výhru, rozhoduje o existencii nároku organizátor.

15.    Osobitné ustanovenia

15.1.       Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Účastník súťaže (výherca) nie je oprávnený požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo za akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu a neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora.

15.2.       Výherca berie na vedomie, že predmet výhry nie je možné reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity alebo spotrebiteľské výhody inak štandardne aplikovateľné u organizátora a/alebo partnera pri kúpe ich tovarov alebo služieb.

15.3.       Vyobrazenie výhier na propagačných a iných marketingových materiáloch organizátora (napr. letáky, plagáty, webová stránka, TV spoty, online videá a pod.) je len ilustračné a nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

15.4.       Organizátor súťaže nezodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

15.5.       Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, vady resp. iné právne nároky súťažiacich súvisiace  so  stavom  alebo používaním výhier.  Nebezpečenstvo  škody  na  výhre  prechádza  na  výhercu  v  okamihu odovzdania  a prevzatia výhry výhercom. Organizátor súťaže nezodpovedá  za  akékoľvek  vlastnosti  ani  nedostatky vlastností výhry. Záručné podmienky sa riadia pravidlami stanovenými výrobcom.

15.6.       Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa podmienky účasti na súťaži, jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného súťaženia. Usporiadateľ môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho spolunažívania.

15.7.       Počas preberania výhry a jej využívania je výherca povinný plne rešpektovať pokyny organizátora, prípadne ním poverenej osoby.

15.8.       Nepeňažné výhry sú zasielané výhercom prostredníctvom kuriérskej služby v spolupráci s dodávateľom výhry. Organizátor nie je zodpovedný za nedoručenie alebo za neodovzdanie výhier výhercom súťaže.

15.9.       Prevádzkovateľ nezodpovedá účastníkovi súťaže za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s účasťou v súťaži.

15.10.    Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá v zmysle ust. § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, nie je hazardnou hrou.

16.     Záverečné ustanovenia

16.1.       Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút, zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu súťaže. Organizátor si takisto vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier. O akýkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, s čím účastník bezvýhradne súhlasí.

16.2.       Organizátor si taktiež vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. technická nefunkčnosť programu určeného na žrebovanie výhercov, a pod.) alebo z právnych, či iných dôvodov, nie je možné zaručiť priebeh súťaže podľa podmienok uvedených v tomto štatúte. V prípade, že predčasné ukončenie alebo akékoľvek iné zdržanie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od takéhoto súťažiaceho požadovať náhradu vzniknutej škody

16.3.       Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu, ktorá mu plynie zo súťaže, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo ak bude účastník súťaže akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno a povesť organizátora alebo ktoréhokoľvek partnera má organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

16.4.       Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu v sídle organizátora súťaže a na internetovej stránke https://zivot.pluska.sk/letnasmssutaz.

16.5.       Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov v informáciách týkajúcich sa súťaže je rozhodujúci tento štatút.
 

Poslať emailom
Diskusia ()
Ilustračná snímka

10 rád, ako sa nenakaziť jedlom? Tieto pravidlá by ste mali dodržať!

Populárne články
V mladosti ju francúzska tlač prirovnala k herečke Brigitte Bardot.

Naša Brigitte Bardot: Chalupová sa preslávila vo svete, na emigráciu však nepomyslela

Znak neistoty alebo dominantnosti? MEGHAN sa drží HARRYHO obidvoma rukami.

Meghan chcela zatieniť Dianu: Do manželstva s Harrym vraj išla s jasným cieľom. Aké má ambície?

Ilustračná snímka

Nebola chorá, len zrazu začala spomínať smrť. Tušila, že sa to stane?

Tereza Nvotová

Netradičný film s hororovou zápletkou: TEREZA NVOTOVÁ prichádza s novým projektom

Ilustračná snímka

Dvanásť horoskopov pre všetky znamenia. Čo vás čaká a neminie od 14. do 20. augusta?

Grafiti sú novodobá pliaga. Je to pravda?

Grafiti sú novodobá pliaga. Je to pravda?

Zobraziť viac
Diskusia