Vyhrajte štedré Vianoce so Životom. Pripravili sme pre vás veľkú predvianočnú SMS súťaž o 6500 €.

Prečo premárniť šancu vyhrať, keď v hre ste už aj za 1 SMS! Samozrejme, čím viac SMS pošlete, tým väčšiu šancu máte.

Hráme o:

1 x 1000 €

3 x 500 €

10 x 200 €

10 x 100 €

20 x 50 €

Súťaž trvá od 14.11.2018 do 4.12.2018.

Ako súťažiť?

Stačí poslať SMS bez diakritiky na číslo 6665 v tvare ZT (medzera) VIANOCE (medzera) Meno, Priezvisko, Korešpondenčná adresa. Maximálna cena spätnej SMS je 0,800 € vrátane DPH. Svoje SMS posielajte najneskôr do 4. decembra 2018. Zo všetkých SMS vyžrebujeme 5.12.2018 44 výhercov, ktorí získajú výhru podľa popisu v štatúte súťaže. Pravidlá a info o súťaži nájdete na www.zivot.sk/predvianocnasmssutaz.

Mená výhercov zverejníme v čísle 50/2018.


Život Publishing, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava,

IČO: 51 249 723,

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 6691/B

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „Predvianočná SMS súťaž v týždenníku Život. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich.

1. Názov súťaže: „Predvianočná SMS súťaž“

2. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Život Publishing, a.s.,  so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 249 723, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vložka č. 6691/B (ďalej len „organizátor“). Organizátor je vydavateľom tlačových titulov Nový Čas Krížovky, Nový Čas pre ženy, Nový Čas Bývanie, Život, Eva, Madam Eva, GEO, AUTO BILD a vlastníkom internetových portálov www.zivot.sk a www.casprezeny.sk.

3. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže

Začiatok súťaže: 14.11.2018. Koniec súťaže: 04.12.2018.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4. Tlačový titul určený pre súťaž:

Týždenník „Život“.

5. Základný princíp súťaže

5.1 Týždenník Život bude v období troch (3) týždňov, v Živote č. 46 – 48/2018 realizovať propagačnú súťaž o finančnú hotovosť (ďalej len „súťaž“). Súťaže sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sietí mobilných operátorov pôsobiacich v SR, starší ako 18 rokov, ktorí zašlú prostredníctvom mobilného telefónu SMS za podmienok bližšie špecifikovaných v týchto pravidlách. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5.2 Účelom súťaže „Predvianočná SMS súťaž“ je propagácia týždenníka Život v spojení s podporou predplatného týždenníka Život.

5.3 Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť tak, že v dňoch od 14.11.2018 do 04.12.2018 zašle SMS na číslo 6665 v tvare ZT (medzera) VIANOCE (medzera) Meno, Priezvisko, Korešpondenčná adresa.

Príklad správne zadanej SMS správy: ZT VIANOCE Juraj Veselý, Vianočná 5, Bratislava 05801

5.4 Maximálna cena spätnej SMS je 0,80 EUR vrátane DPH. SMS je nutné poslať najneskôr do 4.decembra 2018. Zo všetkých SMS vyžrebuje organizátor 44 výhercov, ktorí získajú finančnú hotovosť.

5.5 SMS súťaž technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387.

5.6 Po zaslaní SMS súťažiaci obdrží spätnú SMS správu potvrdzujúcu úspešné zúčastnenie sa súťaže, resp. chybové hlásenie o nesprávne napísanej SMS. SMS s chybovým hlásením nebude spoplatnená.

5.7 Každý súťažiaci, ktorý sa uvedeným spôsobom zapojí do súťaže, a zároveň spĺňa ostatné podmienky účasti v súťaži, bude zaradený do žrebovania o jednu zo 44 (slovom: štyridsaťštyri) výhier.

5.8 Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 05.11.2018 v priestoroch sídla spoločnosti A SMS, s.r.o. prostredníctvom softvéru.

6. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň začatia súťaže dovŕšila osemnásty (18.) rok veku. Zapojiť sa do súťaže môžu aj osoby mladšie ako osemnásť (18) rokov, ktoré však pri právnych úkonoch vyplývajúcich z účasti na súťaži (napr. prevzatie výhry, vzdanie sa výhry, súhlas s uverejnením fotografie a spracovaním osobných údajov atď.) musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom (rodičom, pestúnom, osvojiteľom a pod.).

7. Výhry v súťaži

Výhry zabezpečuje a odovzdáva výhercom organizátor. Výhrami v súťaži týždenníka Život je:

1 x 1 000 EUR (slovom tisíc eur)

3 x 500 EUR (slovom päťsto eur)

10 x 200 EUR (slovom dvesto eur)

10 x 100 EUR (slovom sto eur)

20 x 50 EUR (slovom päťdesiat eur)

(ďalej len jednotlivo „výhra“ alebo spoločne „výhry“).

8. Výhercovia

8.1 Organizátor v spolupráci so spoločnosťou A SMS, s.r.o. vyžrebuje prostredníctvom softvéru zo súťažiacich celkom 44 výhercov (slovom: štyridsaťštyri), ktorí získajú výhru špecifikovanú  v tomto štatúte.

8.2  Výhercom sa stáva fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže súčasne:

  1. a) splnila všetky podmienky účasti v súťaži stanovené v pravidlách tejto súťaže,
  2. b) bola náhodným výberom vyžrebovaná spomedzi všetkých, ktorí sa v jednotlivých herných dňoch riadne zapojili do súťaže,
  3. c) s ktorou sa organizátorovi podarilo skontaktovať a získať údaje nevyhnutné na zverejnenie výsledkov súťaže a doručenie výhry. Výhercom súťaže sa môže stať výlučne fyzická osoba, ktorá má oprávnenia koncového užívateľa vyžrebovaného mobilného telefónneho čísla.

9. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier

9.1 Výhercovia z SMS súťaže budú kontaktovaní prostredníctvom SMS na vyžrebované telefónne číslo s informáciou o získaní výhry. Pre účely odovzdania výhry je výherca povinný oznámiť organizátorovi kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a adresu pre doručenie výhry. Mená výhercov budú následne uverejnené v týždenníku Život č. 50/2018. V prípade neoverenia vlastníka MT, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu do 2 pracovných dní po skončení súťaže výherca automaticky stráca nárok na získanie výhry a organizátor má právo kontaktovať náhradného výhercu.

9.2 Organizátor doručí výhru výhercovi do 2 mesiacov od žrebovania poštovou zásielkou.  Ak sa výhra z akýchkoľvek dôvodov vráti organizátorovi ako nedoručená, nevykonáva sa opätovné doručovanie a výherca je oprávnený prevziať si výhru v sídle organizátora na adrese: Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, v pracovných dňoch medzi 8:30 - 16:00 hod. Ak sa organizátorovi nepodarí doručiť výhercovi výhru poštou, resp. ak si výherca osobne neprevezme výhru, nárok výhercu na prevzatie výhry zaniká uplynutím dvoch mesiacovod vyžrebovania výhercov.

9.3 Za výhercu, ktorý v deň doručenia výhry nedovŕšil vek 18. rokov, môže výhru prevziať jeho zákonný zástupca alebo iná plnoletá osoba ním splnomocnená.

10. Oznámenie a odovzdanie výhry náhradnému výhercovi

10.1 Organizátor ustanovuje systém žrebovania náhradných výhercov pre prípad, že niektorý z výhercov uplatní právo odmietnuť výhru alebo ak sa nepodarí overiť vlastníka MT, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu ani do 2 dní po skončení súťaže. Po každom vyžrebovaní výhercu, pristúpi organizátor rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu druhej osoby. Druhú vyžrebovanú osobu ustanoví za výhercu v druhom rade (náhradného výhercu).

10.2 Ak sa nepodarí overiť výhercu vyžrebovaného v prvom rade za účelom získania údajov potrebných na doručenie výhry alebo tento výhru odmietne, je organizátor oprávnený kontaktovať výhercu v druhom rade.

11. Dane

11.1 Výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 513/2005 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Od dane z príjmov sú oslobodené výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur. Výhry v sume vyššej ako 350 eur podliehajú dani z príjmov len v časti presahujúcej sumu 350 eur.

11.2 Daň z príjmu sa vyberá zrážkou, ktorú je povinný vykonať organizátor pri výplate výhry. Organizátor oznámi výhercovi hodnotu výhry prevyšujúcej 350 eur.

12. Ochrana osobných údajov

12.1 Organizátor spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi.

        Spoločnosť A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, ako technický realizátor súťaže, bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene organizátora, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov a pod.).

12.2 Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webstránke www.newsandmedia.sk/gdpr/#sutaze-zp.

13. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Život Publishing, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava a osoby spolupracujúce na organizácii súťaže,  vrátane im blízkych osôb v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

14.Možnosť vymáhania výhier zo súťaže

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a možnosti ich uplatnenia sa riadia podmienkami upravenými v týchto pravidlách. V prípade, ak nastanú pochybnosti o nárokoch na výhru, rozhoduje o existencii nároku organizátor.

15. Úprava a zmena pravidiel súťaže

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť, prípadne zrušiť aj bez oznámenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Každú zmenu alebo úpravu týchto pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a textom pravidiel uvedeným v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom platí znenie pravidiel zverejnených na internetovej stránke organizátora.

16. Zverejnenie pravidiel súťaže

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.zivot.sk/clanok/551029/predvianocnasmssutaz počnúc dňom 14.11.2018. Organizátor pristúpi k ich odstráneniu z web stránky najneskôr do dvadsiatich (20) dní od ukončenia súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

17. Zodpovednosť za škodu

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

18. Všeobecné ustanovenie:

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bratislava, 13.11.2018

Poslať emailom
Diskusia ()
Umelec Dan Tanenbaum zarába na netradičnom nápade.

Zo záľuby tisícový biznis: Neuveríte, z čoho umelec Dan vyrába tieto predmety!

Populárne články
Ilustračné foto.Sponzorované

Pomôžme stovke bojovníkov postaviť sa osudu

Herečka Eva Longoria

Zúfalá manželka Eva Longoria: Kvôli práci ma nespoznáva vlastný syn!

V horách s chladnejšou zimou si obyvatelia stavajú tehlové domy.

Rozdeľuje ich pôvod, ale spája „Voňajúci pán“. Do mŕtvych investujú viac než do seba

Neprehliadnuteľný a nesmierne elegantný v Rostandovom Cyranovi z Bergeracu.

Nevídaný zážitok a úspech: Hercovi Štefanovi Bučkovi tlieskal Štrasburg, Paríž aj Berlín!

Ilustračné foto.Sponzorované

Pomôžme stovke bojovníkov postaviť sa osudu

Vedeli ste

Vo vode sa scvrkáva koža.

Zobraziť viac
Diskusia