Kúpeľná liečba pomáha telu i psychike. Kedy ju môžete absolvovať, čo treba predtým vybaviť, na čo máte nárok a kedy musíte za kúpele platiť?


Za akých podmienok môžete absolvovať kúpeľnú liečbu

Ak vás začalo trápiť ochorenie len nedávno a ešte ste sa nijako neliečili, lekár vám kúpele nepredpíše. Nie je totiž možné predpísať kúpeľnú starostlivosť už pri prvých príznakoch ochorenia, teda ako počiatočnú a prvú zdravotnú starostlivosť.

To znamená, že kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia. Vo vašej zdravotnej dokumentácii musia byť záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Kúpeľná starostlivosť je ústavná zdravotná starostlivosť, musíte absolvovať celý pobyt. Pobyt v kúpeľoch trvá od 21 do 28 dní. Presný počet dní určuje zákon. Liečba sa dá skrátiť alebo prerušiť iba zo zdravotných alebo z vážnych rodinných dôvodov. O skrátenie nie je možné požiadať vopred.

Kúpeľnú liečbu nie vždy uhrádzajú zdravotné poisťovne.
Kúpeľnú liečbu nie vždy uhrádzajú zdravotné poisťovne.
Zdroj: Archív

Ako sa kúpeľná starostlivosť uhrádza

Mnoho ľudí predpokladá, že kúpeľnú starostlivosť vždy uhrádzajú zdravotné poisťovne, nie je to však celkom tak. Zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne.

V prípade indikácií zaradených do kategórie A má pacient hradené všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu, to znamená, že zdravotná poisťovňa uhrádza celý kúpeľný pobyt. Pacientom v kategórii A zdravotná poisťovňa zašle spolu s rozhodnutím o kúpeľnej liečbe informáciu, v ktorých kúpeľoch majú pobyt absolvovať. Nemožno ich meniť.

Tieto kúpele ich písomne predvolajú na liečebný pobyt. V prípade indikácií zaradených do kategórie B má pacient síce hradené všetky lekárske úkony a procedúry, ubytovanie a stravu si však platí sám.

Patrí vaše ochorenie do kategórie A alebo do kategórie B?

Do kategórie A patria najmä detskí pacienti a dospelí, ktorí sa liečia na:

– onkologické ochorenia do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej liečby, stavy po operácii obehového ústrojenstva, stavy po operácii tráviaceho ústrojenstva, stavy po operácii tenkého alebo hrubého čreva, bronchiálnu astmu, stavy po operácii dolných dýchacích ciest, niektoré nervové ochorenia (ochrnutie), stavy po operácii alebo úraze pohybového ústrojenstva, stavy po operácii obličiek, stavy po gynekologickej operácii, kožné ochorenia (psoriázu, stavy po popáleninách), nervovosvalové degeneratívne ochorenia.

 

V kategórii B sú zaradené menej vážne diagnózy:

– stavy po operácii srdcových chýb, chronické ochorenia obehového systému, chronické ochorenia z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva, chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest, chronické nervové choroby, chronické ochorenia pohybového ústrojenstva, chronické choroby obličiek a močových ciest, niektoré chronické kožné choroby (ekzémy), chronické ženské choroby, choroby z povolania, choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom tretieho stupňa, choroby súvisiace s cukrovkou s komplikáciami a s cukrovkou do šiestich mesiacov po jej zistení. Do kategórie B patria aj deti do 18 rokov s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest. Pozor, do kúpeľov môžu nastúpiť od troch rokov.

Čo hradíte, keď vaše ochorenie patrí do skupiny A

Platíte len zákonom stanovený poplatok, čo je 1,70 eura za deň pobytu, a daň za ubytovanie, ktorú si stanovuje mesto alebo obec. Prvý a posledný deň sa počítajú spoločne ako jeden deň. Od poplatku sú oslobodení nositelia najmenej striebornej Janského plakety a deti do troch rokov.

Ak patríte medzi osoby v hmotnej núdzi a preukážete sa rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platíte poplatok len prvé tri dni pobytu, od štvrtého už nie. Uvedené oslobodenia od úhrady poplatku neplatia pre indikácie v skupine B.

Za čo zaplatíte, keď vaše ochorenie patrí do skupiny B

Ubytovanie a stravu si vyberáte aj platíte sami podľa ponuky a cenníka kúpeľov. Ak kúpele ponúkajú štandardné ubytovanie, teda dvojlôžkovú izbu so sociálnym zariadením mimo izby, zo zákona si môžu pýtať za deň maximálne 7,30 eura v hlavnej sezóne (2. a 3. štvrťrok) a 5 eur za jeden deň mimo sezóny (1. a 4. štvrťrok).

Takýchto izieb je však veľmi málo. Preto si pravdepodobne budete musieť zvoliť nadštandard a zaplatíte zaň cenu, ktorú zákon nereguluje a ktorú si určuje kúpeľné zariadenie. Nezabudnite, že aj vy uhrádzate kúpeľný poplatok 1,70 eura za deň a daň za ubytovanie.

V niektorých prípadoch si kúpele môžete vybrať.
V niektorých prípadoch si kúpele môžete vybrať.
Zdroj: Shutterstock

Koľko vás bude stáť daň za ubytovanie

Podľa zákona o miestnych poplatkoch kúpeľné zariadenia vyberajú túto daň od ubytovaných hostí pre obce, v ktorých sa nachádzajú. Jej výšku stanovujú obce všeobecne záväzným nariadením. Spravidla sa jej výška pohybuje na úrovni jedného eura za deň pobytu ubytovaného hosťa.

Obce majú možnosť, ale nie povinnosť, oslobodiť niektoré osoby od platenia tejto dane. Tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecne záväznom nariadení obce. Kúpeľné zariadenia však o týchto výnimkách nerozhodujú, je to záležitosť obcí. Vhodné je vopred sa informovať o výške a podmienkach vyberania uvedenej dane za ubytovanie.

Kto vám vypíše návrh na kúpeľnú liečbu

Poukaz na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista. Podľa platnej právnej úpravy však môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu.

To platí pre všetky indikácie. V indikačnom zozname zdravotných poisťovní je pri každej diagnóze uvedený príslušný lekár špecialista. Ten môže vypísať návrh aj bez všeobecného lekára.

Kúpeľná starostlivosť nenahrádza dovolenku ani relaxačný pobyt.
 

Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Čo treba dodržať pri vyšetreniach potrebných na schválenie návrhu

Aby revízny lekár zdravotnej poisťovne návrh na kúpeľnú liečbu schválil, všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia musia byť urobené najviac tri mesiace pred podaním návrhu, nesmú byť teda staršie než tri mesiace.

Všetky predpísané vyšetrenia treba povinne uviesť v návrhu na kúpeľnú liečbu s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti vo veku nad 70 rokov musia mať v návrhu na liečbu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.

Čo ďalej s návrhom na kúpeľnú liečbu

Návrh na kúpeľnú liečbu musíte doručiť poštou alebo osobne do pobočky zdravotnej poisťovne najneskôr šesť týždňov predtým, ako uplynie jeho platnosť daná zákonom. Tam ho schvaľuje revízny lekár zdravotnej poisťovne, zvyčajne do niekoľkých pracovných dní.

Pobyt v kúpeľoch je vhodný pre všetky vekové kategórie.
Pobyt v kúpeľoch je vhodný pre všetky vekové kategórie.
Zdroj: Archív Kúpele Dudince, a. s.

Nesprávne vyplnený návrh vám poisťovňa vráti na doplnenie alebo ho revízny lekár zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár príslušne odôvodniť. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritériá, musí zdravotná poisťovňa schváliť.

Ako postupovať potom, čo zdravotná poisťovňa návrh na kúpeľnú liečbu schváli

Zdravotná poisťovňa vám ako svojmu poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom ju môžete absolvovať.

V zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením. Potom si ako pacient sám dohodne s kúpeľným zariadeným dátum nástupu.

Pozor, pri ochoreniach, kde je absolvovanie kúpeľnej liečby limitované určitým dátumom (napríklad do dvanástich mesiacov od operácie), musíte nastúpiť na liečbu pred uplynutím tohto termínu!

Čo by mal obsahovať návrh na kúpeľnú liečbu:
  • odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia návrhu, indikačnú skupinu (číslo) kúpeľnej liečby, diagnózu kódom MKCH aj slovom,
  • informáciu o požiadavke na ústavnú, respektíve ambulantnú liečbu, informáciu o potrebe sprievodcu,
  • všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu potrebné na schválenie kúpeľnej liečby (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav),
  • pri pooperačných a poúrazových stavoch, respektíve pri indikáciách viazaných na predchádzajúcu hospitalizáciu musí návrh obsahovať kópiu prepúšťacej správy z hospitalizácie,
  • v dolnej časti treba návrh potvrdiť svojím podpisom, vhodné je uviesť aj telefonický kontakt pre prípad potreby ďalších informácií.
Poslať emailom
Diskusia ()
Volocopter by mohol slúžiť ako taxík budúcnosti.

V Singapure predstavili taxík budúcnosti: Poradí si so vzdialenosťou aj zápchami

Populárne články
Kráľovná nešetrí len na personále.

Legendy o skúpej Alžbete II.: Hladným sa do paláca chodiť nevypláca, takto hostia návštevy!

S víťazom Tour de France 2019 Eganom Bernalom.

Netradičná záľuba šoféra z Nitry: Juraj si dopisuje s cyklistickými tímami z celého sveta

Čipsy sa prvýkrát  v obchodoch začali predávať v roku 1895 v Clevelande.

Vznikla z nehody a náhody: Na pochúťku čakali v radoch boháči aj senátori!

Lenka Beňová priznala, že po Robovej smrti sa borila nielen so stratou milovaného muža, ale aj so zdravotnými problémami, ktoré sa objavili po strese.

Spoveď partnerky moderátora a politika Beňa: Čo je na živote bez Roba najťažšie?

Volocopter by mohol slúžiť ako taxík budúcnosti.

V Singapure predstavili taxík budúcnosti: Poradí si so vzdialenosťou aj zápchami

Vedeli ste

Vedia aj slony skákať?

Zobraziť viac
Diskusia