„Deti majú veľa možností a sú omnoho pohodlnejšie aktivity ako každé ráno vstávať na športové tréningy,“ hovorí dekan Fakulty športu na Prešovskej univerzite Pavel Ružbarský (43), ktorý má so svojím tímom riešenie.

Na vašej fakulte ste vypracovali projekt hľadania a testovania športových talentov. O čo vlastne ide?

Ešte v roku 2012 vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020. Ministerstvo školstva na základe nej dostalo úlohu vypracovať koncepciu práce so športovo talentovanou mládežou.

Naša fakulta v rámci spolupráce s doc. Tomášom Peričom z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovej v Prahe pracovala na jednom projekte pre mesto Prešov. Išlo o výber detí na základe ich pohybových predpokladov pre šport.

Ministerstvo nás oslovilo, či by sme náš projekt vedeli dať do spomínanej koncepcie. Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou dovtedy nechávala výber talentovaných detí len na kluby, zväzy. Tam sa však dostávali deti niekedy aj vo veku 9, 10 rokov, čo už by pre niektoré športy mohlo byť neskoro.

Zároveň tam väčšinou deťom nikto nepovedal, ak na daný šport nemali predpoklady, aby si vybrali iné športové odvetvie. Práve preto prišla služba od štátu pre deti a rodičov. Ide o celoštátne testovanie detí v 1. ročníku na základných školách. Na základe ontogenézy ľudskej motoriky skôr ako vo veku 6-7 rokov takého testovanie nie je možné zrealizovať.

Prečo práve tento vek?

Pretože až v tomto veku sa dostáva motorika dieťaťa na úroveň potrebnú pre takého testovanie. Ako príklad môžem uviesť naše skúsenosti z plávania. Skôr ako vo veku 6-7 rokov nezačíname s náborom do plaveckého klubu, pretože ich ešte nedokážeme naučiť plávať jednotlivými plaveckými spôsobmi.

Vek testovania je ideálny aj z hľadiska vplyvu sociálneho prostredia. Deti väčšinou ešte nie sú v tréningovej príprave, vplyv preto nie je taký veľký. Pri testovaní vychádzame z toho, že niektoré pohybové predpoklady sú čiastočne geneticky determinované.

Ako príklad možno uviesť vzájomný pomer svalových vlákien. Ak máte prevahu rýchlych (glykolitických) svalových vlákien, tak s veľkou pravdepodobnosťou budete mať predpoklady na športy rýchlostného, silového či výbušného charakteru.

Tréningovým procesom je preukázaný len minimálny vplyv na zmeny vzájomného pomeru svalových vlákien. Na základe tohto princípu veľmi zjednodušene budú stanovené pohybové predpoklady detí.

Počas projektu sme však pochopili, že ak chceme, aby bol úspešný, nesmie sa týkať len športovo nadaných detí a zameriavať sa len na hľadanie talentov. Na Slovensku je veľa detí obéznych, málo sa hýbu, to znamená, že sme pri našej práci prestali rozprávať o talentoch, začali sme hovoriť o pohybových predpokladoch u detí.

Cieľ národného testovania sa tak rozšíril. Prostredníctvom národného testovania chceme zistiť pohybovú výkonnosť detí v Slovenskej republike, ďalej priviesť deti k športu, aby sa pohybová aktivita dostala do ich denného režimu a zvýšiť pravdepodobnosť identifikovania športovo nadaných detí.

V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť, že certifikát, ktorý dostanú deti a ich rodičia, nehovorí nič o tom, že deti majú vykonávať len tie pohybové aktivity či športy, na ktoré majú predpoklady a iné nie. To v žiadnom prípade.

Na základe testovania rodič len dostane informáciu o tom, na ktoré pohybové aktivity má jeho dieťa predpoklady a môže v nich byť aj úspešné. Či sa im bude venovať v rámci nejakého klubu, alebo len rekreačne, je na samotnom dieťati a rodičovi. Mrzí ma, že v niektorých médiách sa vyjadrovali k projektu ľudia, ktorí o ňom nemali dostatok poznatkov či informácií.

Ako toto testovanie prebieha?

Testovanie spočíva v štyroch skupinách testov. V somatických, motorických, manipulačných a rozhodovacích. Na začiatku sa zisťuje telesná výška a hmotnosť, lebo je napríklad rozdiel, či sa na hrazde udrží 10 sekúnd 50-kilový alebo 30-kilový chlapec.

Okrem somatometrie sa zisťuje aj úroveň dynamickej a statickej sily, úroveň vytrvalosti, rýchlosti, pohyblivosti, koordinácie. Diagnostika je ešte doplnená o špecifické testy na manipuláciu a rozhodovacie procesy, ktoré sú dôležité najmä pre športové hry.

Testy sa vybrali tak, aby mali vysokú reliabilitu. Sú to teda testy, ktoré v sebe majú len veľmi malú chybu merania a je úplne jedno, či výkony dieťaťa bude merať učiteľ v Dolnom Kubíne, alebo v Poprade. Mali by dosiahnuť rovnaké výsledky, ak by merali toho istého žiaka.

Celý systém funguje tak, že najskôr sa realizuje negatívny výber, teda pre aké športy deti určite nemajú pohybové predpoklady, a až potom pozitívny výber, pre aké pohybové aktivity predpoklady vykazujú. Keď zistíme, že v rozhodovacích procesoch získal žiak 0 bodov, tak s veľkou pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote vieme povedať, že toto dieťa nemá predpoklady pre športové hry.

Vylúči sa celá skupina športov a následne pristupujeme k pozitívnemu výberu. Na základe toho sa vytvorí pre každé dieťa individuálny pohybový (športový) profil a odporučí skupina športov zodpovedajúca tomuto profilu.

V jednotlivých skupinách športov je zaradených celkovo 65 rôznych športových odvetví. Výber a počet zadefinovala sekcia štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky.

Po testovaní dieťa získa certifikát, ktorý pozostáva z troch častí. V prvej sú dosiahnuté výsledky v jednotlivých testových položkách, v druhej je úroveň pohybových schopností vo vzťahu k norme populácie prostredníctvom percentilu a v tretej bude informácia o vhodnosti na danú skupinu športov vyjadrenú v percentách.

Pohybové predpoklady na základných školách testovali v priebehu októbra.
Pohybové predpoklady na základných školách testovali v priebehu októbra.
Zdroj: Minedu.sk

Akým spôsobom je učiteľ telesnej výchovy na ZŠ schopný otestovať svojich žiakov?

Učitelia majú na testovanie podrobný manuál, boli zaškolení, aby sa minimalizovali chyby merania.

Mali ste aj merania, na ktorých ste si overili, či toto testovanie naozaj funguje?

Pri sekcii štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR vznikla v roku 2015 pracovná skupina, ktorá mala pripraviť a zabezpečiť celonárodné testovanie. V rámci pracovného overovania na základných školách v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a v Prešove sme testovú batériu upravili do finálnej podoby tak, aby testovanie bolo možné zrealizovať v štandardnej telocvični na základných školách.

V roku 2017 sa dokonca uskutočnilo celoslovenské pilotné testovanie vo všetkých krajoch Slovenska, kde boli v každom kraji vybrané tri typové školy: plnoorganizovaná základná škola v meste, plnoorganizovaná základná škola v obci a neplnoorganizovaná základná škola.

Aké sú výsledky pilotného testovania? Čo viete povedať o pohybových predpokladoch detí 1. ročníka ZŠ?

V prvej fáze sme ešte len riešili, či sa tento projekt vôbec dá realizovať, či sú testy v poriadku a hlavne sme vytvárali normy. Na to, aby sa vytvorili normy, musíte mať stovky nameraných dát.

To znamená, že v prvej fáze sme zisťovali možnosti škôl a schopnosť učiteľov zvládnuť také testovanie a, samozrejme, získané namerané dáta sme zase použili pre vytvorenie ešte presnejších noriem. Deti nedostávali certifikáty, pretože tie boli ešte len v štádiu riešenia.

Čomu sa však chceme vyhnúť a čo možno najviac zaujíma verejnosť, sú akési porovnávania. Nechceme deti porovnávať. Aj zo strany zväzov či federácií je záujem zverejniť výsledky testovania, aj keď v zmysle, aby mali informáciu, kde sa nachádzajú „talentované“ deti práve pre ich šport.

Z principiálneho hľadiska by to však mala byť slobodná vôľa rodiča a dieťaťa, akému športu sa chce jeho ratolesť ďalej venovať a či vôbec na nejakej vrcholovej úrovni. Zároveň nechceme porovnávať deti navzájom, nechceme porovnávať ani školy, aby potom boli na základe toho hodnotené. Chceme sa vyhnúť tomu, aby sa umelo navyšovali a zlepšovali výsledky.

Výsledkom testovania má byť certifikát, ktorý je zaujímavý pre dieťa a jeho rodičov. Opäť sa vraciam k tomu, že toto testovanie má byť službou štátu a dieťa s jeho rodičom by sa mali rozhodnúť, čo s tým urobia.

Druhá vec je, že tieto dáta sa následne budú ukladať na server, vďaka ktorému bude mať štát informáciu o pohybovej výkonnosti detí mladšieho školského veku. Časté otázky novinárov v zmysle toho, ako to dopadlo, ktoré deti sú lepšie, horšie, nie sú principiálne obsahom testovania.

Ak by ste sa však mohli všeobecne vyjadriť k pohybovej výkonnosti detí, je horšia alebo lepšia ako v minulosti?

Keď sme porovnávali naše výsledky s minulosťou, tak všeobecne došlo k zhoršeniu úrovne pohybovej výkonnosti u detí. Všeobecne môžem povedať, že dievčatá boli horšie vo všetkých sledovaných testoch, ktoré sme vedeli porovnať. Čo sa chlapcov týka, tí boli horší v štyroch z piatich disciplín.

Existuje publikácia od autorov Moravec, Kampmiller, Sedláček a kol. z roku 1996, kde sú prezentované výsledky sledovania telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti školskej populácie na Slovensku systémom Eurofit z rokov 1993 – 1994. To znamená, že sme to vedeli porovnať s dátami asi spred 25 rokov. Toto porovnanie naznačuje klesajúci trend úrovne pohybovej výkonnosti.

Testovanie na školách práve prebieha. Ide teda o projekt, ktorý by sa mal opakovať každý rok?

Keďže som participoval na tvorbe zákona o športe, už v roku 2015 som vyslovil myšlienku, že ak sa rozprávame o športe a chceme riešiť šport koncepčne, systémovo, od prvých krokov až po vrcholovú reprezentáciu Slovenskej republiky, tak by toto testovanie pohybových predpokladov malo byť povinné.

Táto myšlienka zaujala a dnes už je ukotvená v zákone. V ňom sa uvádza, že ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými a s vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl.

Máte pripravený ďalší projekt, ktorý bude akousi nadstavbou samotného testovania, alebo ostane len pri ňom?

Áno, je to dokonca ukotvené v spomínanom zákone. Neostáva len pri testovaní v 1.  ročníku, no bude sa overovať individuálny športový, respektíve pohybový profil žiaka ešte aj v 3. ročníku základných škôl.

Chceme overiť, či náhodou vplyv sociálneho prostredia neovplyvnil a neposunul profil dieťaťa niekam inam a ešte pred pubertou dať rodičom informáciu, že sa nič nezmenilo alebo, pozor, nastala nejaká zmena. My predpokladáme, že by sa táto zmena nemala stať, samozrejme, v nejakých ojedinelých prípadoch sa to stať môže.

Pre deti bolo testovanie zážitkom.
Pre deti bolo testovanie zážitkom.
Zdroj: Minedu.sk

Kedy ste si uvedomili, že je potrebné niečo urobiť pre výber vhodného športu u detí?

Všímal som si to už počas mojej praxe. Málo detí sa dostáva do vrcholovej etapy riadenej športovej prípravy. Poviem to sám za seba, pretože ak trénujete individuálny šport, napríklad plávanie, aj napriek tomu fungujete v rámci nejakej skupiny, ktorá by mala byť silná.

V skupine je vždy niekto jednotka, dvojka, trojka. Vy nechcete pustiť trojku pred seba, lebo ste dvojka a chcete byť lepší ako jednotka. Za takýchto podmienok je každý tréning súťaž a len takto sa viete v športe posúvať.

Ako tréner som mal jedného, dvoch plavcov, ktorí boli na výkonnostnej úrovni Európy. Ostatní plavci nedosahovali takúto úroveň. Práve títo dvaja však veľmi rýchlo spadli do priemeru, pretože nemali potrebnú konkurenciu, ktorá by ich nielen motivovala, ale i výkonnostne stimulovala, a preto nemali s kým rásť.

Zároveň sa dlhodobo zaoberám diagnostikou v športe. Veľká časť môjho pôsobenia na vysokej škole sa týka práve tejto témy. Spolupracujeme s docentom Peričom z Univerzity Karlovej v Prahe. On sa celý svoj odborný život zaoberá problematikou výberu talentovanej mládeže.

Dali sme dokopy jeho a naše skúsenosti a začali sme na tomto projekte pracovať. To, že sa nám to podarilo ukotviť do zákona, považujem za malý zázrak a verím, že na základe výsledkov testovania si môžu deti nájsť šport, pre ktorý majú nielen predpoklady, ale naviac sa pri ňom budú cítiť príjemne.

Len pozitívne emócie a zážitok počas pohybu je základným predpokladom, aby si deti vytvorili celoživotný kladný vzťah k športu a aby ho dostali do svojho denného režimu. A o to nám ide.

Poslať emailom
Diskusia ()
V údajne najvyššej obytnej budove na svete, ktorá vyrástla v New Yorku, stojí najdrahší byt 63 miliónov dolárov.

V New Yorku vyrástla najväčšia obytná budova na svete. To je ale výhľad a luxus!

Populárne články
Dosť bolo zahmlievania. Irina Shayk a Bradley Cooper to viac neskryjú

Dosť bolo zahmlievania. Irina Shayk a Bradley Cooper to viac neskryjú

Marek má dve krásne dcéry, ktoré mu robia veľkú radosť. Herectvo ich zatiaľ neláka.

Herec Marek Majeský: Nechcem si cez deti kompenzovať svoje túžby

Aj keď sú tunajší veľkí zamestnávatelia minulosťou, obyvatelia Vrbového to majú blízko za prácou v Piešťanoch, v Jaslovských Bohuniciach či v Trnave.

Slovenské mestečko so svetovou atrakciou: Miestna šikmá veža sa nakláňa takmer o meter!

Lisa Edelstein

Odvážna hviezda zo seriálu Dr. House: Pre zvieratá donaha!

V údajne najvyššej obytnej budove na svete, ktorá vyrástla v New Yorku, stojí najdrahší byt 63 miliónov dolárov.

V New Yorku vyrástla najväčšia obytná budova na svete. To je ale výhľad a luxus!

Vedeli ste

Pytagoras objavil a2 + b2 = c2.

Zobraziť viac
Diskusia