V minulom roku utrpelo 17 vodičov ťažké ujmy na zdraví počas výkonu zamestnania. Ďalších 15 pracovný úraz neprežilo. Vodiči sú na špičke rebríčka povolaní, pri ktorých hrozí smrť.

V porovnaní s rokom 2017 klesol počet smrteľných úrazov zamestnancov u nás o 7,3 percenta. V prípade ťažkých pracovných úrazov o 41,5 percenta. Spolu poklesla úrazovosť o 8 percent. Napriek tomu naháňajú ďalšie čísla hrôzu. Marek Heinrich je hovorcom a právnikom Inšpektorátu práce Bratislava.

„Kontrolujeme dodržiavanie Zákonníka práce a noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. To sú dva zá­kladné piliere nášho zamerania,“ vysvetľuje.

„Evidujeme porušenia pracovno-právnych noriem a noriem bezpečnosti práce. Podľa štatistík naše úrady nie sú zbytočné,“ dodáva žartom.

Dvesto paragrafov

Pracovné právo je vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom a bezpečnosť pri práci zasa stav definovaný zákonom, v ktorom sú eliminované alebo aspoň minimalizované všetky škodlivé účinky pracovných prostriedkov a pracovného prostredia na zdravie zamestnanca. Inšpektoráty ich kontrolujú. Častým porušením v pracovno-právnych vzťahoch je nevyplatenie mzdy.

„V takýchto prípadoch môžeme uložiť zamestnávateľovi pokutu. Ľudia sa často domnievajú, že dokážeme vymôcť nejaké pracovno-právne nároky. To nie je pravda. Takéto spory rieši výlučne súd. Samozrejme, môžeme vykonať kontrolu, čo je istým spôsobom ochranná ruka nad zamestnancami.

Marek Heinrich je hovorcom a právnikom Inšpektorátu práce Bratislava.
Marek Heinrich je hovorcom a právnikom Inšpektorátu práce Bratislava.
Zdroj: Vladimír Kampf

Kontrolujeme aj iné porušenia. Napríklad nesprávnu evidenciu pracovného času či nevydanie stravných lístkov na začiatku mesiaca. Zákonník práce má vyše 200 paragrafov. Závery inšpektorátu práce možno použiť počas súdneho sporu. Ako dôkazný prostriedok však nie sú pre naše nezávislé súdnictvo nijako záväzné,“ vysvetľuje.

Čierna trojka

V celej Slovenskej republike zaregistrovali inšpektori práce v roku 2018 spolu 9 080 pracovných úrazov. Ich počet je medziročne nižší, aj keď ich pravdepodobne bolo viac, pretože nie všetky nahlásili inšpektorátom. Boli to najmä prípady, ktoré sú zamestnávatelia zo zákona povinní nahlásiť.

„Legislatívu v oblasti bezpečnosti práce máme veľmi dobrú. Nižší počet úrazov je podľa môjho názoru dôsledkom používania nových strojov a s nimi spojených nových bezpečnostných opatrení.“

Z celkového počtu 9 080 v minulom roku nahlásených úrazov sa 38 skončilo smrťou zamestnanca. Ďalších 69 malo za následok ťažkú ujmu na zdraví.

„Z toho vyplýva, že závažných úrazov ohrozujúcich život bolo 108. Zákon definuje, čo všetko môže byť ťažká ujma na zdraví. Okrem iného je to aj porušenie zmyslového ústrojenstva, ochromenie údu, poškodenie dôležitého životného orgánu a ďalšie. Všetky pracovné úrazy s následkom smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví sme povinní vyšetrovať. Tie ostatné, ľahšie, nám len oznámia a je len našou vecou, či sa rozhodneme ich aj vyšetrovať,“ vysvetľuje Marek Heinrich.

Dlhodobo najčastejšie dochádza k smrteľným pracovným úrazom v doprave. Najohrozenejší zamestnanci na Slovensku sú vodiči z povolania. Sedieť za volantom je najrizikovejšie zamestnanie.

Ľuďom napadne kadečo. Napríklad pchať prsty do lisu na papier.
Ľuďom napadne kadečo. Napríklad pchať prsty do lisu na papier.
Zdroj: Archív Inšpektorátu práce Bratislava

Druhou najčastejšou príčinou smrteľných úrazov zamestnancov sú pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov či už na stavbách, z lešení, do jám, z budov, z mostov...

Na treťom mieste je neodborná manipulácia s rôznymi bremenami, keď nepadá človek, ale niečo padá na neho.

„V týchto prípadoch ide o pády predmetov, výrobkov alebo materiálov. Častým miestom úrazov sú aj sklady a skladové priestory.

Žarty, hádky, nebezpečné konanie

„Rozoznávame 14 kategorizovaných príčin pracovných úrazov. Časť z nich je na strane zamestnávateľa, časť na strane zamestnanca a ďalšie sú nezistené príčiny. Zamestnávatelia majú často sklon uviesť v zázname o registrovanom pracovnom úraze, že zodpovedným je zamestnanec, lebo nekonal správne.

Počas vyšetrovania môžeme zistiť, že práve zamestnanec nebol správne poučený či nemal k dispozícii návod na použitie, alebo mal nesprávne organizovanú prácu. V konečnom dôsledku môžeme uložiť pokutu zamestnávateľovi. Menej časté sú prípady, keď zamestnanci dodržia všetko, čo treba, ale príčinou nešťastia je ich vtipkovanie a nepozornosť.

Väčšina všetkých úrazov je však zapríčinená zamestnávateľom. Ak si zvárač počas zvárania nenasadí ochranný prostriedok, pýtame sa zamestnávateľa, prečo mu bez jeho použitia nezakázal pracovať. To je povinnosťou zamestnávateľa.“

Minulý rok urobili pri smrteľných úrazoch chybu samotní zamestnanci v trinástich prípadoch. V ďalších dvanástich bola príčina neznáma.

„To boli väčšinou dopravné nehody, pri ktorých sme my nenašli pracovno-právnu príčinu. Zvyšok je vecou polície. Žarty, hádky a iné nebezpečné konanie spôsobili 3 úrazy s následkom smrti. Zamestnávateľ pochybil v troch prípadoch. Len v jednom prípade s tragickým koncom v roku 2018 vykonával zamestnanec prácu pod vplyvom alkoholu.“

Pády z výšky, najmä na stavbách, sú druhou najčastejšou príčinou pracovných úrazov.
Pády z výšky, najmä na stavbách, sú druhou najčastejšou príčinou pracovných úrazov.
Zdroj: Archív Inšpektorátu práce Bratislava

Najpočetnejším zdrojom skupiny ťažkých ujm na zdraví bez smrteľných následkov sú stroje, hnacie, pomocné a obrábacie. Inšpektori zaznamenali 18 takýchto prípadov. Doprava je na druhom mieste so šestnástimi prípadmi. Neodborná manipulácia s bremenami spôsobila 14 vážnych zranení.

„V dvadsiatich prípadoch boli príčiny nezistené. Zamestnanci spôsobili 16 prípadov a zamestnávatelia 10 prípadov, čo je o 20 menej ako v roku 2017. To potvrdzuje lepšie bezpečnostné zabezpečenie.“

Mimo hry

Po vodičoch sú druhými najohrozenejšími zamestnancami pomocní robotníci v hutníctve a stavebníctve, ktorí utrpeli 8 vážnych úrazov.

Štatistiky a rebríček najnebezpečnejších povolaní však z celkového pohľadu môžu zavádzať. Nikto neeviduje úrazy samostatne zárobkovo činných osôb. Z tohto pohľadu byť živnostníkom nie je žiadna výhra.

„Ak sa stane pracovný úraz živnostníkovi, nevykonávame inšpekciu. Napriek tomu nám to nahlasujú. My im však odpisujeme, že to musí v plnom rozsahu prešetriť polícia. My sa staráme iba o zamestnancov v pracovno-právnom vzťahu.“

Takto sa môže stať, že rebríček najrizikovejších profesií by mohol vyzerať inak, pretože na stavbách pracuje veľa živnostníkov, u ktorých si stavebné firmy len objednávajú práce. Nikto neeviduje živnostníkov, ktorí pri práci prišli o život. Je to dlhodobý problém právnej ochrany živnostníka.

„Samozrejme, ani živnostníkom nič nebráni uplatňovať si svoje práva, dať si obodovať zranenie a vymáhať odškodné. Zamestnanec má našu ochranu, živnostník je odkázaný sám na seba. Musí si všetky svoje veci robiť samostatne, pretože je už podľa názvu samostatne zárobkovo činná osoba,“ dodáva Heinrich.

Stavební robotníci väčšinou pracujú na vlastnú päsť. Inšpektoráty úrazy živnostníkov nerátajú.
Stavební robotníci väčšinou pracujú na vlastnú päsť. Inšpektoráty úrazy živnostníkov nerátajú.
Zdroj: Shutterstock

Uzavreté prípady

Medzi piatimi poslednými prípadmi vážnych pracovných úrazov, ktoré sa podarilo uzavrieť inšpektorom v Bratislave od polovice minulého roka, našťastie nie je žiadny smrteľný.

„V decembri 2017 prechádzala zamestnankyňa nábytkárskej firmy cez dopravník v blízkosti navážacieho vozíka, ktorý sa posunul z parkovacej do nakladacej polohy. Pracovníčka vstúpila do dráhy navážaného materiálu, ktorý jej pritlačil členok a spôsobil zlomeninu. Náš verdikt bol – nepriaznivý alebo chybný stav zdroja úrazu. Vina bola na strane zamestnávateľa,“ vyberá hovorca a právnik inšpektorátu.

Ďalší prípad sa odohral vo firme na spracúvanie odpadu, keď sa v decembri 2017 zamestnancovi stal úraz po páde do nezabezpečeného otvoru. V čase úrazu vykonávala čistenie iná spoločnosť, ktorá nezabezpečila miesto čistenia. Objekt je zamestnávateľ ako vlastník povinný zabezpečiť.

V spoločnosti, ktorá sa zaoberá lízingom a prenájmom zariadení, v júni 2018 kompletizoval zamestnanec vysokozdvižný vozík. Po nasadení kontroloval zdvižné zariadenie, ktoré sa náhle uvoľnilo zo závesu a zachytilo mu nohu, z čoho bola zlomenina lýt­kovej kosti a sekundárne tržná rana na hlave.

„Vyhodnotili sme to ako neoboznámenie s podmienkami bezpečnosti práce a bol tiež nedostatočne kvalifikovaný. Opäť vina na strane zamestnávateľa.“

V maloobchode s použitým tovarom v októbri 2017 postihnutý zamestnanec pred koncom pracovnej zmeny kontroloval a dopĺňal prevádzkové kvapaliny lisu vo výške 3,5 metra. Použil pri tom prenosný jednoramenný rebrík. Oprel si ho o lis. Keď schádzal, spadol z nezistenej výšky a poranil si hlavu.

Napriek tomu, že väčšina strojov je zabezpečená, ľudia si k nim nájdu cestu. Napríklad strihajú menšie kúsky na motorických nožniciach cez štrbinu chrániča.
Napriek tomu, že väčšina strojov je zabezpečená, ľudia si k nim nájdu cestu. Napríklad strihajú menšie kúsky na motorických nožniciach cez štrbinu chrániča.
Zdroj: Archív Inšpektorátu práce Bratislava

„Vyhodnotili sme to ako nesprávnu organizáciu práce na strane zamestnávateľa. Mal pri tom byť minimálne niekto, kto by mu rebrík držal, alebo mal mať rebrík zabezpečený tak, aby sa nepohol,“ vysvetľuje Marek Heinrich.

V novembri 2018 v hale zvarovne poškodený s kolegom pracovali pre zahraničnú firmu na montáži kovovej lejacej formy na objednávku pre zahraničného zákazníka. Po prichytení pravej a ľavej bočnice montážnymi zvarmi nastavovali roviny. Po nastavení jednej bočnice nastavoval jeden z pracovníkov v pokľaku druhú stranu pod bočnicou. Tá sa nečakane uvoľnila a odtrhla. Čiastočne zasiahla poškodeného do temena hlavy a trupu.

„Vinníkom bol opäť zamestnávateľ. Neurčil bezpečné pracovné postupy na čas, keď sa zamestnanec nachádza pod konštrukciou, a nechal ich na vlastnej úvahe zamestnancov.“


Smrť na pracovisku

Najviac úmrtí zamestnancov na pracovisku v našej krajine inšpektori zaznamenali v týchto oblastiach:

Doprava:15 smrteľných prípadov (39,5 %)

Pády:8 smrteľných prípadov (21,1 %)

Neodborná manipulácia s bremenami:8 smrteľných prípadov (21,1 %)

Poslať emailom
V údajne najvyššej obytnej budove na svete, ktorá vyrástla v New Yorku, stojí najdrahší byt 63 miliónov dolárov.

V New Yorku vyrástla najväčšia obytná budova na svete. To je ale výhľad a luxus!

Populárne články
Dosť bolo zahmlievania. Irina Shayk a Bradley Cooper to viac neskryjú

Dosť bolo zahmlievania. Irina Shayk a Bradley Cooper to viac neskryjú

Marek má dve krásne dcéry, ktoré mu robia veľkú radosť. Herectvo ich zatiaľ neláka.

Herec Marek Majeský: Nechcem si cez deti kompenzovať svoje túžby

Aj keď sú tunajší veľkí zamestnávatelia minulosťou, obyvatelia Vrbového to majú blízko za prácou v Piešťanoch, v Jaslovských Bohuniciach či v Trnave.

Slovenské mestečko so svetovou atrakciou: Miestna šikmá veža sa nakláňa takmer o meter!

Lisa Edelstein

Odvážna hviezda zo seriálu Dr. House: Pre zvieratá donaha!

V údajne najvyššej obytnej budove na svete, ktorá vyrástla v New Yorku, stojí najdrahší byt 63 miliónov dolárov.

V New Yorku vyrástla najväčšia obytná budova na svete. To je ale výhľad a luxus!

Vedeli ste

Pytagoras objavil a2 + b2 = c2.

Zobraziť viac