Dobré rady

Starosta so zastupiteľstvom potichu schválili zmenu, ktorá výrazne naruší kolobeh obce. Ako sa môžeme brániť?

6.12. 2018 1:00
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock
Dobré rady

Starosta so zastupiteľstvom potichu schválili zmenu, ktorá výrazne naruší kolobeh obce. Ako sa môžeme brániť?

6.12. 2018 1:00
Diskusia ()
Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock

Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie.

Aké povinnosti voči občanom má starosta s obecným zastupiteľstvom? V našej obci potichučky otvorili územný plán a schválili zmenu, ktorá významne naruší kolobeh obce. V podstate zmení na niekoľko rokov našu obec z tichej dediny na hlučné stavenisko. Keďže všetko bolo robené naschvál potichu už pred 4 rokmi, domnievame sa, že celá záležitosť nebola zverejnená podľa zákona. Máme teraz možnosť brániť sa? Ako a kde?

Karol

Odpovedá advokát JUDr. Michal Rampášek, Advokátksa kancelária HAVLÁT & PARTNERS

Územný plán obce je dôležitým nástrojom priestorového a funkčného využitia územia obce a regulácie jej rozvoja. Mestá a obce s viac než 2 000 obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce. Podľa Stavebného zákona obec verejne prerokuje návrh územného plánu. Prerokovanie návrhu obec oznámi verejnosti spôsobom v mieste obvyklým. Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia. Pred predložením návrhu plánu obce na schválenie obec predloží návrh upravený v súlade s výsledkom prerokovania príslušnému okresnému úradu. Ten preskúma, či je obsah návrhu a postup obstarania v súlade s právnymi predpismi a so záväznou časťou územným plánom regiónu a či návrh koordinuje využívanie územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy.

Za týmto krokom nasleduje schvaľovanie plánu. Obec schvaľuje územný plán obce spolu so všeobecne záväzným nariadením obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce. Obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie aj vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom. Ak nie ste spokojní so schváleným územným plánom, môžete iniciovať jeho zmenu aj formou petície obyvateľov. Skúste osloviť aj priamo poslancov obce. Ak by v procese zmeny alebo samotnou zmenou územného plánu bol porušený zákon, môžete podať návrh na podanie protestu prokurátora proti uzneseniu obce, ktorým bola schválená zmena územného plánu.


Svoje otázky advokátovi JUDr. Michalovi Rampáškovi môžete posielať na e-mailovú adresu [email protected]

Poslať emailom
Diskusia ()
Turecký lietajúci automobil Cezeri.

Turecko šokovalo na technologickom festivale: Predstavujeme vám náš lietajúci automobil!

Populárne články
Herečka Sarah Hyland

Vo filme romantika, v realite dráma. Herečka Sarah Hyland už prekonala 16 operácií!

Turecký lietajúci automobil Cezeri.

Turecko šokovalo na technologickom festivale: Predstavujeme vám náš lietajúci automobil!

Založila konferenciu SUPERfeel, ktorá prináša ženám priestor na vzdelávanie a ďalšiu motiváciu.

Ivana Kičikoleva našla počas liečby vážnej choroby zmysel života: Som rada, že sa mi to stalo

Farmár z okresu Krupina nám ukazuje, ako mu diviaky zničili úrodu. Ak štát nezačne konať, úplne skončí s pestovaním poľnohospodárskych plodín.

Desať ton zdravých zemiakov musel vyviezť na hnojisko. Farmár čakal pomoc od štátu, tá neprišla

Karolína Chomisteková

Chomisteková končí na poste riaditeľky Miss Slovensko: Vystrieda ju tento mladík!

Vedeli ste

Vo vode sa scvrkáva koža.

Zobraziť viac
Diskusia