Dobré rady

Šéf mi dal tvrdé ultimátum. Chce ma donútiť, aby som podal výpoveď, na koho sa mám obrátiť?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
10.1. 2022 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Šéf mi dal tvrdé ultimátum. Chce ma donútiť, aby som podal výpoveď, na koho sa mám obrátiť?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
10.1. 2022 21:00
Diskusia ()

Podľa Zákonníka práce je dohodnutie miesta výkonu práce jedna z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy. Zákonník práce presne nedefinuje, akým spôsobom si má zamestnanec so zamestnávateľom dohodnúť miesto výkonu práce. V tom majú zmluvné strany širokú zmluvnú voľnosť. Miesto výkonu práce môže byť vymedzené adresou, kde sídli zamestnávateľ alebo jeho organizačná časť, prípadne uvedením obce či mesta, v ktorom bude zamestnanec prácu vykonávať, alebo iným spôsobom. Zamestnávateľ však nie je oprávnený jednostranne zmeniť v pracovnej zmluve už dohodnuté miesto výkonu práce a dočasne alebo natrvalo zamestnanca preložiť na iné miesto výkonu práce, než bolo dohodnuté v pracovnej zmluve. Ak dôjde k zmene takto dohodnutého miesta výkonu práce, je potrebné, aby sa zamestnávateľ na tejto zmene písomne dohodol so zamestnancom.

V prípade, že zamestnanec nebude súhlasiť so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou, zamestnancovi však v takom prípade patrí odstupné. Výška minimálneho odstupného je v prípade, že pracovný pomer trval najmenej desať rokov, ako je to vo vašom prípade, v sume trojnásobku priemerného mesačného zárobku. Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. V prípade, že by zamestnávateľ nevyplatil odstupné, zamestnanec sa odstupného môže domáhať na súde.

Diskusia