Dobré rady

Už prešli tri mesiace a stále mi zaplatený tovar neprišiel! Ako to môžem riešiť?

redakcia
redakcia
30.9. 2021 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Už prešli tri mesiace a stále mi zaplatený tovar neprišiel! Ako to môžem riešiť?

redakcia
redakcia
30.9. 2021 21:00
Diskusia ()

Podľa Obchodného zákonníka od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo Obchodný zákonník, alebo iný zákon. Povinnosťou dlžníka v obchodných aj občianskych vzťahoch je plniť záväzok riadne a včas. Ak dlžník neplní riadne a včas, dostáva sa do omeškania. Ak omeškaním dlžníka vznikne škoda, veriteľ je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu škody. Ak omeškanie dlžníka predstavuje podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, veriteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak to dlžníkovi oznámi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení dozvedel.

Na určenie toho, či ide vo vašom prípade o podstatné porušenie zmluvy, je kľúčový obsah zmluvy, ktorú ste uzatvorili s predávajúcim. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné. Ak pre dodatočné plnenie určil veriteľ lehotu, veriteľovi vzniká právo odstúpiť od zmluvy až po uplynutí predmetnej lehoty.

Keby nebolo zrejmé, že omeškanie s dodaním stroja vo vašom prípade znamená podstatné porušenie zmluvy, odporúčam, aby ste bezodkladne písomne vyzvali predávajúceho na dodanie stroja v dodatočnej primeranej lehote, a upozornili ho na to, že inak od zmluvy odstúpite. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie, toto plnenie musí vrátiť. Teda v prípade, že sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, je predávajúci povinný vrátiť vám aj uhradenú sumu kúpnej ceny.

Diskusia