Dobré rady

Náhle som prišla o manžela, mal rozbehnutý biznis: Vôbec neviem, čo ďalej...

Andrea Heldová
Andrea Heldová
14.3. 2023 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Náhle som prišla o manžela, mal rozbehnutý biznis: Vôbec neviem, čo ďalej...

Andrea Heldová
Andrea Heldová
14.3. 2023 21:00
Diskusia ()

Z vašej otázky vyplýva, že nepokračujete v podnikaní vášho manžela. Podľa zákona o dani z príjmov a ako zákona o DPH, ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, povinnosť podať daňové priznanie z jeho zdaniteľných príjmov za príslušnú časť roka sa vzťahuje na jeho dediča. Ak je dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, ktorému to vyplýva z dohody dedičov. Pokiaľ sa dediči nedohodnú na tom, kto podá daňové priznanie, dediča povinného podať daňové priznanie za zosnulého daňovníka určí správca dane. Dedič je povinný podať priznanie namiesto zomrelého daňovníka do troch mesiacov po úmrtí daňovníka.

Teda daňové priznanie za zomrelého daňovníka podáva a podpisuje dedič. Vo formulári daňového priznania je časť, kde sa uvádzajú údaje o dedičovi. V tej istej lehote je dedič povinný aj zaplatiť daň. Správca dane môže túto lehotu zo závažných dôvodov na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Dedič by nebol povinný podať za zomrelého daňovníka daňové priznanie len v prípade, ak zomrelému nevznikla povinnosť podať daňové priznanie. Teda vtedy, ak zdaniteľné príjmy zomrelého nepresiahli určitú stanovenú sumu a nevykázal ani daňovú stratu.

Diskusia