Dobré rady

Majiteľ si účtuje viac za energie, no nám sa to nezdá. Dá sa predčasne ukončiť nájom?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
12.10. 2022 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Majiteľ si účtuje viac za energie, no nám sa to nezdá. Dá sa predčasne ukončiť nájom?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
12.10. 2022 21:00
Diskusia ()

Zo znenia otázky predpokladám, že ide o nájom nebytových priestorov. Otázku možnosti jednostranného zvýšenia ceny nájomného a rovnako platieb súvisiacich s nájmom, ako aj pravidlá zvyšovania týchto cien by si zmluvné strany mali riešiť priamo v nájomnej zmluve. Preto v prvom rade odporúčam, aby ste si dôkladne preštudovali nájomnú zmluvu a posúdili, či má prenajímateľ právo zvýšiť cenu energií jednostranným oznámením. Ak sa nedohodnete, treba posúdiť otázku možnosti predčasného ukončenia zmluvy z vašej strany, teda zo strany nájomcu. Tu by opäť mala zmluva pamätať na rôzne spôsoby a dôvody skončenia. V prípade, ak si strany v zmluve o nájme nebytového priestoru nedohodli osobitné dôvody skončenia, platí zákon.

Podľa zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov nájomca môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím dojednaného času, ak stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal, alebo ak sa nebytový priestor stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilým na dohovorené užívanie, alebo ak prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti. Ak ste nájomnú zmluvu uzavreli na neurčitý čas, ako nájomca máte právo vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu, ak ste sa v zmluve nedohodli inak. Odporúčam, aby ste sa s prenajímateľom pokúsili dohodnúť na cene platieb za energie alebo na skončení nájmu.

Diskusia