Dobré rady

Stopli sme náš rozvod, ale chceme ho obnoviť. Na koho sa máme obrátiť?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
27.12. 2021 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Stopli sme náš rozvod, ale chceme ho obnoviť. Na koho sa máme obrátiť?

Andrea Heldová
Andrea Heldová
27.12. 2021 21:00
Diskusia ()

Zákon pripúšťa, aby súd pokračoval v konaní o rozvode manželstva, najskôr však v lehote troch mesiacov odo dňa, keď súd prerušil konanie o rozvode vášho manželstva. Uvádzate však, že vo vašom prípade vám nepomohli ani dva mesiace snahy, preto predpokladáme, že vám tri mesiace odo dňa prerušenia konania ešte neuplynuli. V prípade, že by ste teda mali záujem o to, aby súd v konaní o rozvode vášho manželstva pokračoval, môžete to urobiť až po troch mesiacoch odo dňa prerušenia konania. Keby ste to urobili skôr, súd by do uplynutia trojmesačnej lehoty nemohol vôbec konať. Návrh na rozvod vášho manželstva nie je nutné opätovne podávať a takisto nemusíte opätovne platiť súdny poplatok.

Na to, aby súd pokračoval s rozvodom vášho manželstva, je potrebné na príslušný súd a k vašej spisovej značke podať návrh na pokračovanie v konaní, v ktorom treba uviesť, že súd žiadate, aby vo vašom rozvodovom konaní pokračoval. Len pre vašu informáciu, návrh na pokračovanie v konaní je možné podať až v lehote jedného roka odo dňa prerušenia konania. Ak sa návrh na pokračovanie v konaní v tejto lehote nepodá, súd konanie obligatórne zastaví.

Diskusia