Dobré rady

Akým spôsobom môžem zrušiť trvalý pobyt bývalej manželke?

19.4. 2021 21:00
Diskusia ()
Dobré rady

Akým spôsobom môžem zrušiť trvalý pobyt bývalej manželke?

19.4. 2021 21:00
Diskusia ()

Každý občan je povinný hlásiť miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu, a to na ohlasovni pobytu. Ohlasovňou pobytu je obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť. Občan sa nemusí odhlasovať z pôvodnej adresy, ak sa sťahuje v rámci územia Slovenska. Odhlásenie z trvalého pobytu za neho vyrieši príslušná ohlasovňa, v ktorej prihlasuje novú adresu. Zákon o hlásení pobytu občanov výslovne uvádza, že prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k bytu ani k jeho vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Trvalý pobyt možno zrušiť aj na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh však nemožno podať proti vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti. Pred zrušením trvalého pobytu je vhodné túto osobu písomne vyzvať na odhlásenie trvalého pobytu v nehnuteľnosti. Ak to neurobí, môžete podať návrh na zrušenie trvalého pobytu vo svojej obci, respektíve mestskej časti. Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu a táto osoba sa neprihlási na pobyt na inom mieste, bude jej miestom trvalého pobytu obec, na ktorej území jej trvalý pobyt zrušili.

JUDr. Michal Rampášek

Diskusia